Genç Girişimci Desteklerini Biliyormusunuz

Merhaba,

Bu yazımızda kısaca Gelir Vergisi yönünden genç girişimcilere sağlanan vergi avantajlarını anlatmaya çalışacağım.

10.02.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 193 sayılı gelir vergisi kanununun mükerrer 20. Maddesi ile ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarından yıllık 75.000 TL’lık kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Örneğin; 2019 yılında faaliyete başlayan genç girişimcinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle elde ettiği karı 100.000  TL ise bu mükellef sadece (100.000 -75.000 ) 25.000 TL üzerinden vergilendirilecektir. Aynı hesaplama yoluyla 2020 ve 2021 yıllarında da elde ettiği kazancı ayrı ayrı 75.000 TL lik istisnadan faydalanarak vergilendirilir.

Ayrıca istisna sınırının altında kazanç elde edilmesi durumunda, istisna hakkını bir sonraki yıla devredemeyecek sadece ilgili vergilendirme takviminde istisna sınırına kadar vergiden istisna tutulacaktır.

  • ÖZET OLARAK VERGİ TEŞVİKİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasından;

  • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan,
  • Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler,

yararlanabilir.

Kazanç istisnasından yararlanan mükellefler, beyana tabi başka bir gelirinin (kira, menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlar) olması durumunda sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanabileceklerdir.

Teşvik kapsamındaki mükelleflerin, bir vergilendirme döneminde ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerinden bir veya birkaçından kazanç elde etmeleri durumunda teşvik, beyan edilen bu gelirlerin toplamına uygulanır.

Vergi teşviki, üç vergilendirme dönemi ile sınırlı olup önceki faaliyetine devam ederken yeni bir faaliyete başlanılması teşvik süresini uzatmayacaktır.

Söz konusu teşvikten yararlananlar tarafından verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablosuna o yıl elde ettikleri gelirden teşvik tutarı düşüldükten sonra kalan tutar gelir olarak yazılacaktır.

Teşvik kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi hâlinde de yıllık beyanname verilecektir.

Bir vergilendirme döneminde teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda, teşvikten yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilemeyecektir

  • VERGİ TEŞVİKİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

10.02.2016 tarihinden itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi  mükellefiyeti tesis olunanların, vergi teşvikinden yararlanabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  • İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması.
  • Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi.
  • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının tüm şartları taşıması.
  • Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin (ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere) eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması.
  • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.
  • Genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanan mükellefler, Gelir Vergisi Kanunu’ nuna göre basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflere uygulanan 9000 TL’lik kazanç indiriminden yararlanamazlar.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Hüseyin KÜÇÜKDEMİRCİ

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi