SERİ:B SIRA NO:13 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

5/7/2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 53 ve 54 üncü maddeleriyle 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmış ve Kanuna geçici 6 ncı madde eklenmiştir.

6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, Karayolları Genel Müdürlüğünün işletiminde olan otoyollar ile köprülerden geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerince ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde geçiş ücretinin ödenmediği durumlarda,

15 günlük süreyi takip eden 30 gün içinde geçiş ücreti ile idari para cezasının geçiş ücretinin 1 katı tutarında ödenmesi halinde, kalan 3 kat idari para cezasının tahsilinden vazgeçileceği düzenlenmiştir.

Ayrıca, 6001 sayılı Kanuna eklenen geçici 6 ncı maddeyle, 7417 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 5/7/2022 tarihinden geriye doğru kırkbeş gün öncesine kadar ücret ödemeden yapılan geçişler için de Kanunun 30 uncu maddesinde yapılan değişiklikten yararlanılabileceği düzenlenmiştir. 

Hazırlanan Tebliğ ile 6001 sayılı Kanunda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapılmaktadır. 

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi